Algemene voorwaarden

De Friesche Motorclub (FMC) is een vereniging met leden en een bestuur. Motorrijden is een risico-activiteit. Door lid te worden van onze vereniging aanvaard je de bij het motorrijden horende risico’s en ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Uiteraard proberen we de risico’s zoveel mogelijk te beperken. 

 1. Privacy 

1.1. In de ledenadministratie worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Voornaam; 
 • Achternaam; 
 • Postcode + woonplaats; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Geboortedatum; 
 • Bankgegevens. 

1.2. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de interne administratie en niet verstrekt aan derden voor commerciële doeleinden of aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

1.3. De administratie is opgeslagen op een eigen dataopslag, waarbij alleen de bestuursleden toegang tot hebben. 

1.4. Bij afmelding worden alle gegevens verwijderd. 

 2. Lidmaatschap 

2.1. Kandidaten voor het lidmaatschap melden zich bij het secretariaat of website. Indien het bestuur geen kennis heeft van feiten die het lidmaatschap in de weg staan, wordt tot toelating besloten. 

2.2. Van een afwijzende beslissing geschiedt onverwijld mededeling aan de kandidaat, waarbij het bestuur niet is verplicht om dit te motiveren. 

2.3. De kandidaat heeft gedurende een termijn van drie maanden na de mededeling het recht in beroep te gaan, welke op de eerstvolgende algemene ledenvergadering behandeld wordt.

 3. Type lidmaatschappen 

3.1. Een lid kan zijn gewoon lid, gezinslid, lid van verdienste of erelid. 

3.2. Gewone leden zijn leden die geen gezinslid, lid van verdienste en geen erelid zijn. 

3.3. Iemand die in gezinsverband samenwoont met een gewoon lid of een erelid, kan op zijn verzoek worden ingeschreven als gezinslid; gezinsleden betalen een lagere contributie dan gewone leden; zij ontvangen geen clubblad en geen schriftelijke mededelingen van het bestuur, met uitzondering een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering; zij hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden. 

3.4. Een lid van verdienste heeft voor de FMC buitengewone taken vervuld. Een lid van verdienste wordt voorgedragen vanuit de verzameling van leden van verdienste of vanuit minstens tien leden. Het bestuur benoemt het lid van verdienste met meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen. Leden van een huidig bestuur kunnen niet benoemd worden. Leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie in het jaar van benoeming. 

3.5. Voor de benoeming tot erelid, als bedoeld in artikel 4.1 van de statuten, komt iemand in aanmerking wanneer hij/zij een zeer belangrijke rol speelt of gespeeld heeft in het bestaan en/of de continuïteit van de FMC. Alleen een lid van de FMC of een lid van het bestuur kan iemand voordragen als erelid. Het bestuur van de FMC benoemt het erelid met meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen. Benoeming van een erelid dient openbaar plaats te vinden in de algemene ledenvergadering. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie. 

4. Duur verenigingsjaar en opzeggingen 

4.1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en is gelijk aan het boekjaar. 

4.2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. 

4.3. Opzeggingen van het lidmaatschap dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden en te zijn gericht aan de secretaris. 

4.4. Bij opzegging van het lidmaatschap in de loop van het jaar vindt geen restitutie plaats. 

5. Evenementen 

5.1. Alle leden hebben, behoudens artikel 6.5, het recht, op vertoon van de ledenkaart, om aan de door of vanwege de club georganiseerde evenementen deel te nemen. 

5.2. Een ieder die deelneemt aan de georganiseerde evenementen voor of vanwege de club doet dit individueel en geheel voor eigen risico.

6. Aansprakelijkheid FMC 

6.1. Deelname aan trainingen en tochten is volledig op eigen risico van het in artikel 3.1 genoemde lid (of deelnemer aan open evenementen). 

6.2. FMC nog het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk of geestelijk letsel, schade, diefstal of verlies opgelopen door, tijdens of na deelname aan de trainingen, tochten, evenementen of het vervoer naar vooraf genoemde activiteiten van de FMC, ook niet voor veranderingen die door omstandigheden zijn ontstaan als gevolg van de weersomstandigheden of menselijk ingrijpen. 

6.3. Het lid (of deelnemer aan open evenementen) verklaart geen (overmatig) alcohol genuttigd te hebben en niet onder invloed van geestverruimende middelen of geneesmiddelen te verkeren tijdens de clinic, evenement, tocht of training. Het lid verklaart geen lichamelijke of geestelijke beperkingen te hebben zonder dit te melden en over een goede gezondheid te beschikken. Deelname is altijd voor eigen risico en eigen kosten.

6.4. Het lid (of deelnemer aan open evenementen) verklaart voor het als bestuurder van een motorrijwiel waarbij het motorrijwiel op de openbare weg wordt gebruikt, dat…

 • het lid (of deelnemer aan open evenementen) in het bezit is van een geldig rijbewijs voor het te besturen voertuig. 
 • het voertuig waarop de training, het evenement of de clinic wordt verreden, verzekerd is overeenkomstig de W.A.M. 
 • het voertuig waarop de training, het evenement of de clinic verreden wordt, voldoet aan de door de wet gestelde eisen, in het bijzonder met betrekking tot de remmen en banden als ook de geluidsproductie. 
 • Het lid (of deelnemer aan open evenementen) zal zich houden aan de verkeersregels, in het bijzonder aan de geldende maximum snelheden.

6.5. Het herhaaldelijk op grove wijze handelen in strijd met het in artikel 6.3 en artikel 6.4 bepaalde, kan voor het bestuur reden zijn om…

 • de deelnemer de deelname aan de clinic, het evenement, de tour of de training te ontzeggen; 
 • het lidmaatschap van de deelnemer overeenkomstig artikel 7.1.d van de statuten te beëindigen.

7. Inschrijfgelden, ontzegging, aflasten

7.1. Het bestuur kan bepalen dat voor het deelnemen aan een evenement van de club inschrijfgeld moet worden betaald en stelt het bedrag vast; het te betalen inschrijfgeld wordt in de aankondiging van het evenement vermeld. 

7.2. Mocht de bepaling zoals genoemd in artikel 6.5 van toepassing zijn, dan geschied er geen terugbetaling van contributie of inschrijfgelden. 

7.3. Het bestuur behoudt het recht op het algeheel aflasten van het evenement, de clinic, training of tour. Hieronder vallen ook de weersomstandigheden (code geel of hoger) of op een eventueel verzoek en/of advies van autoriteiten. 

7.4. In artikel 7.3 genoemde bepalingen zal geen recht geven van teruggave van inschrijfgelden of contributies 

7.5. Het bestuur kan bepalen dat aan een evenement kan worden deelgenomen door anderen dan de leden en bepaalt dan tevens zoals in artikel 7.1 is vermeld het te betalen inschrijfgeld.

8. Slotbepalingen 

8.1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering. 

8.2. Deze voorwaarden zijn als toevoeging op de Statuten van 29-02-1980 en het op 01-02-2021 vastgestelde huishoudelijk reglement.

Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering van 2020. 

Word lid van onze club en profiteer van vele voordelen, waaronder:

Pictogram

4 keer per jaar het FMC clubblad